Gehandicapten de klos !

Mensen  die een handicap hebben zijn de klos door halstarrige houding van  VNG.
(Vereniging Nederlandse Gemeenten)
De algemene levensbehoefte  word steeds duurder....
Maar ook de zorgkosten worden steeds duurder,
Veel zorgkosten worden niet vergoed in zorgverzekeringen...
En Hulpmiddelen zijn zonder eigengeld onberijkbaar aan het worden.
 PGB en WMO problemen maakt de situatie voor gehandicapten alleen maar erger.
De zorg sector, waar Gehandicapten vaak beroep op moeten doen, wordt afgebroken.

En de Gehandicapte medemens is de klos!

Nogsteeds  is er geen nieuwe CAO Sociale werkvoorziening (SW)
Oorzaak?
Gemeenten  hebben vrijehand in gemeentelijk budget beheer...
Vanuit Ministerie word speciaal voor de SW doelgroep
Geld over gemaakt naar de gemeenten
Op dat bedrag  is door Mw. Klijnsma (wvs) een bezuiniging doorgevoerd...
Daarnaast is bij de participatiewet doorvoering en de uitvoer en de verantwoordelijkheid voor de SW bij gemeenten komen te liggen.
Gemeenten komen op meer punten in hun begroting geld te kort,
en door vrij te llaten hoe het budged besteed word , kunnen gemeenten andere bestedingskeuzes maken dan waar het geld voor is bedoeld...

Daarnaast steld het VNG geen onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende (oude) doelgroepen, door de bundeling van de P-wet.

Herhaaldelijk isdoor Mw. Klijnsma benadrukt dat de (oude doelgroep SW) Werknemers in de SW hun  rechten behouden.
Aangezien de wettelijke richtlijnen verslechterd zijn..
(zorgplicht afgeschaft en  PGB/ WMO veranderd is)
Zijn het vooral de mensen die lichamelijk al de klappen van het leven vangen extra de klos wanneer de verslechteringen niet in de CAO opgevangen worden.

VNG wil bv ook voor de oudere werknemers de oude dagregeling versoberen cq afschaffen.
VNG wilde tot aan de bezetting van het VNG gebouw,
GEEN verschil maken in de p-wet doelgroep...
Het VNG vind dat als LOON niet voldoende is om van te leven, dat de werknemers in de SW dan maar een aanvullende uitkering moeten aanvragen.

BIJ dat laatste punt maak ik dan nog de kanttekening dat:
Mensen die samen met hun partner in de SW werken, geen aanvulling krijgen op basis van
de voordeurregeling.

Het is een Schande dat  onbehoorlijk werkgeverschap leid tot armoede en het leed onder mensen vergroot.
Het is een SCHANDE dat het VNG als onderhandelaar namens alle Gemeenten niet de verantwoordelijkheid neemt.
Er word ge JO-JO't  met  en gestecheld over de SW als of we minder dan beesten zijn.
Een huisdier word nog beter behandeld!

Het is tijd, hoogste tijd dat de overheid zijn verantwoording neemt en zog gaat dragen voor de doelgroep die er niet zelf voor gekozen hebben om gehandicapt te zijn.
Het is de Hoogste tijd dat maatschappelijk breed hier schande van gesproken gaat worden.
Het is de HOOGSTE TIJD dat om massaal steun te uiten aan de werkende gehandicapte medemens.

Weet dat niemand kiest om gehandicapt te raken...
Weet dat iedereen gehandicapt kan raken
Weet datChronische aandoeningen en ziektes  krijgen geen keuze is.
Weet dat veel mensen in de SW door arbeidslijtage gehandicapt zijn geworden.
en dan heb ik wel een paar dringende vragen...
Weet U zeker dat U nooit gehandicapt zal raken?
Wanneer U gehandicapt raakt, zou u dan "gedwongen thuis"willen zitten?
of zou u met aanpassingen en een beschermde werkplek nog aan de slag willen?

DE SW werknemers willen werken voor hun geld
 de SW werknemers willen niet zielig  gevonden worden
 de SW werknemers willen:
RESPECT.
GOED LOON en
WERKGARANTIE.

#freesw 

Detacheren kan niet zomaar binnen de SW!

Mensen in de oude doelgroep SW, hebben een medisch dossier .
Daarin staat wat iemand aan medische gebreken heeft...
Door de "verplichting in de SW dat ook de mensen uit de oude doelgroep
zoveel mogelijk moeten uitstromen, komen die mensen vaak in de problemen.
Bij Detacheren en volledige uitstroming  naar reguliere bedrijven, moeten mensen uit de SW
op het werktempo en werkomstandigheden in die bedrijven gaan werken...
Probleem die dan ontstaat is dat, de medewerker die beschermd werken nodig hebben
aan hun lot overgelaten worden.
Vaak word er een periode "geprobeerd " vol te houden, maar zodra pijn en gebreken hviger zich laten gelden, vervalt men in de ziekte wet.
Dit kan voorkomen worden door een medisch dossier te respecteren en die mensen dus NIET
 in aanmerking te laten komen voor de uitstroom.

Ben ik tegen mensen met een handicap in het vrije bedrijf?
Daar ben ik voor zolang de MENS het uitgangspunt is.
Moet iemand zijn lichaam over belasten om werkzaamheden te kunnen doen, dan gaat er op dat moment de uitvoering van wetgeving scheef  aan de rechten van de gehandicapte medemens.

Wie kan, moet doorstromen...
geen probleem opzich zou je denken.
Probleem is dat er dus voorbij gegaan word aan de medische, vaak chronische aandoeningen en ziektes...
Mede daarom is een CAO voor de SW noodzakelijk.
zodat opgebouwde rechten beschermd blijven.

Daarom blijft #freesw van kracht.

VNG laat bezetters oppakken en in de cel zetten!

Het VNG gebouw is bezet door ruim 20 Boze SW medewerkers
op 19 november....
1 van de bezetters was ik zelf....
Waarom was die bezetting?
Omdat VNG, (vereniging van Nederlandse Gemeenten) de verantwoordelijkheid hebben voor de sociale werkvoorziening en dient te zorgenb als hoofd geldverstrekker aan de SWbedrijven dat er een CAO wordt afgesloten....
Het VNG steld dat er geen geld is én dat zij geen onderscheid willen maken binnen de nieuwe doelgroep van de participatiewet!
Derhalve  is bij het instemming en dus toepasbaar stellen van de p-wet, ook gesteld dart de oude doelgroep SW hun rechten behouden....
Het laatst afgesloten CAO liep tot 31-12-2013 en sindsdien wenst VNG GEEN nieuwe CAO af te sluiten.
WIJ zijn die houding van het VNG helemaal zat!
na 2 jaar vol acties, waaronder bezettingen van stadhuizen en poortblokkade van SW bedrijf in Waalwijk...
was de keuze om op het malieveld een grote actie te houden...
Daar zijn 7.500 mensen samen gekomen...
 en via lifestream met de camera die met de bezetters mee was konden de mensen op het malieveld via grote schermen  de inval en vevolg zien en horen...

In eerste instantie zijn 5 mensen van de groep over de poortjes geklommen en in de lobby zich gaan ophouden...
De actie woordvoerdster Gea Lotterman (regio bestuurder Noord) FNV wist uiteindelijk iedereen binnen te krijgen...
De inval vond plaats even na 13.00 uur .

Ondanks diverse opogingen om met de werkgever ingesprek te komen en de CAOI onderhandelingen per direct te laten starten,
Deed VNG aangifte bij de Politie.

De politie had aangifte gekregen van lokaalvredebreuk en/of huisvredebreuk... waarna
de politie overging tot Sommeren tot verlaten van het pand...
Mijn Collegá bezetters en ik kenden de procedure en hadden afgesproken
OF een CAO of laten arresteren, een tussen weg zagen wij niet en nogsteeds zijn wij van mening juist gehandeld te hebben.
na de zoveelste Somering werd rond 17.00 over gegaan tot arrestatie,waarna alle bezetters werden afgevoerd richting politieburo, waar wij ruim 5 uur lang in de Cel gehouden werden.

Ondertussen werd #freesw gelanceerd, waar wij in de cel dus geen weet van hadden.
na vrij laten werd ons al snel duidelijk dat er "iets" op Social media los was gekomen aan reacties....
Uiteraard zijn  wij #freesw gaan gaan volgen en berichten er mee gaan verzenden...
dit resulteerde op Zaterdag 21-11 tegen het middaguur een melding van Twitter op mijn mail...
#freesw TRENDING No1 in 62 country's.

vandaar dat ik NU deze pagina op mijn site zet...
Want een nieuwe CAO is er nogsteeds niet...
dus blijft #freesw in gebruik...
hierbij dan ook om in alle berichten die over de Sociale werkvoorziening gaan
#freesw  te zetten... om daarmee aandacht t vestigen op deze dramatische situatie

alvast dank voor uw medewerking

Groet,
Cor van Stek
actievoerder
Bezetter VNG
Branche Bestuurder SW en gesubsidieerde arbeid FNV.

Naar aanleiding van de actie genoemd op het pamflet
en de 2e actie die dag, BEZETTING van VNG gebouw te Den Haag deze pagina