Afbraak sociale vangnetten moet STOPPEN!

Gemeenten blijven aansturen op afbreken van sociale vangnetten.
PGB en WMO zijn steeds slechter te bereiken voor de mensen die
er aanspraak op zouden moeten kunnen maken.

Maar ook de gehandicapten dag- opvang,
De Sociale werkvoorziening,
De Begeleid wonen mogelijkheden,
De WIA, Wajong, WAO, WIW enz enz,
Zijn structureel onderhavig aan afbraak!

Maatschappelijk breed zou hier aandacht voor moeten zijn,
Echter het verdeel en heers, het in hokjes verdelen
maakt tot op heden dat er weinig aandacht voor het totaal probleem is!

Het totaal probleem is het huidige politieke klimaat!
Wanneer iemand "iets" mankeert, minder productief is en aan de onderkant van de samenleving bungelt, is er structureel GEEN aandacht voor deze groepen mensen.
Hierbij heb ik  nog niet eens  de groep uitkeringsgerechtigden aangehaald, die door de plicht om tegenprestatie te leveren, buiten  hun schuld om een aanslag plegen op het minimumloon stelsel.

De politiek zet structureel in op:
Minder geld uitgeven voor de doelgroepen participatiewet.
Minder gehandicapten voorzieningen,
Zelfredzaamheid vergroten, ook onder de groepen die hulp nodig hebben en nodig houden....

De 96 Sociale werkvoorzieningbedrijven (nu nog)  moeten terug gebracht worden tot 35 regionaal functieonerende  social firms...
 waarbij de nu 110.000 mensen die werkzaamzijn in de huidige SW terug gebracht moet gaan worden naar 30.000.
De 80.000 mensen die moeten afvloeien, worden NIET beter, maar worden gewoon opgegeven!

Uitplaatsing naar reguliere banen,  gaat momenteel op een dusdanige manier, dat wanneer men niet mondig genoeg is, er geen tegenwerking geduld wordt.
De NUL nieuwe instroom richtlijn binnen de p-wet, vergroot de politieke druk om mensen
binnen de SW  aan het werk te stellen  als tegenprestatie...
Dit verhoogt werkdruk onder de mensen die tot de oude doelgroep behoren en binnen de SW werken.
Daarnaast zijn vele SW bedrijven de  SW- CAO  aan het ontduiken....

De nieuwe doelgroepen p-wet hadden geen rechten,  en beleidsmatig wil men 1 lijn kunnen aanhouden...
 wat inhoudt dat b.v. Doktersverloven in veel SW bedrijven weggeschreven word als "gewoon verlof, wat dus af gaat van  de vakantie uren.....

TE GEK voor woorden!

Maatschappelijk breed vraag ik hier nu aandacht voor.
Waarom?
Omdat iedereen telt!
Omdat Mensen die in hokjes geplaatst worden,
 het gezamenlijk belang moeten gaan  zien,
én SAMEN krachten moeten gaan bundelen!
Alleen SAMEN is een halt te roepen aan de  totaal afbraak!

STRIJD SAMEN tegen de afbraak
 NU en in de toekomst
ALLEEN DAN KUNNEN WE WINNEN
van deze afbraak politieke gedachten!

Met vriendelijke groet,
Cor van Stek

Zou U na openheid SW- er, hem/ haar aannemen?


Zou U na openheid SW- er, hem/ haar aannemen?


Hoezo Beschermd werken niet nodig Mw Klijnsma?

De Sollicitatie van een SW medewerker…..

In de huidige situatie zijn SW medewerkers “verplicht”om uit te stromen....
Uitstromen vanuit de Sociale Werkvoorziening is nog niet zo simpel!

Een medewerker denkt op goed moment, waarom wachten, ik ga zelf solliciteren…
Prima, zo gezegd zo gedaan…
De Sollicitatie brief luidt dan ongeveer als volgt….:

Kartonnagefabriek De Stoffige Bezem;
Zandige stof weg 13
Stofdorp…

Geachte mijnheer, mevrouw,

Door middel van deze brief wil ik reageren op uw vacature….
Mijn werk ervaring stelt niet veel voor…
werk al jaren binnen de Sociale Werkvoorziening,
Door de participatiewet ben ik genoodzaakt om te solliciteren en ik zag uw vacature voorbij komen.
Ik heb ervaring met inpak werk maar heb daar wel veel begeleiding bij nodig.
Ook begrijp ik wel veel, maar moet alles vaak uitgelegd worden en eigenlijk zo makkelijk mogelijk.
Daarnaast heb ik lichamelijke beperkingen waardoor sommige taken door collega’s overgenomen moeten worden, want anders zit ik te vaak in de ziektewet.
Zo heb ik versleten gewrichten, waardoor ik niet of nauwelijks kan tillen…
ook heb ik reuma… voornamelijk in mijn handen;
Mijn heup is versleten, ik ben echter te jong om een kunst versie te krijgen, waardoor ik
niet lang kan zitten en niet lang kan staan.
Ik heb een aangepast werk rooster, want na een uur werken ben ik al zo moe, dat ik rust nodig heb…
Na een half uur rust kan ik weer een uur vooruit…
dus ben nog best productief…
Daarnaast heb ik een wereld salaris op het minimum van het minimum
daar kan u onmogelijk arm van worden..

Ik ben niet zo lang(lengte 1m60) en mijn benen zijn erg kort dus ik heb een aangepaste werktafel nodig, zodat ik op een normale manier kan zitten en ergonomisch kan werken.
Aangezien ik nekletsel heb moet ik ook een aangepaste werkstoel hebben met neksteun…
Bij veel loop werk (wat ik normaal niet zou kunnen) heb ik een elektrische rolstoel nodig, om toch de werkzaamheden te kunnen uitvoeren…

Verder ben ik allergisch voor Stof… dus wanneer u mij zou willen aannemen moet u zorgdragen voor een stof- arme omgeving…
Daarnaast wanneer u mij verplicht bedrijfskleding te dragen, moet ik u ook wijzen op de afwijkende maten van mijn kleding, waardoor de kleding vermaakt zal moeten worden, zodat de kleding goed ogend en toonbaar blijft…

Na dit alles wil ik u zeggen dat ik heel graag bij uw bedrijf zou willen werken,
want wanneer u bereid bent hier rekening mee te houden, kan ik mij geen betere werkgever wensen….


Mijn CV voeg ik bij, zodat u zich een beeld kan vormen van de werkzaamheden die ik wel gedaan heb in mijn werkzame leven.

Met Vriendelijke groet
en hopend spoedig uw positieve reactie te mogen ontvangen
verblijf ik ,

S.W. Medewerker….

Geen half loon voor HARD werk!

Geen half loon voor HARD werk!

Zonder strijd GEEN rechten bescherming...

achteruit onderhandelen is NIET meer van toepassing!
DUS is ACTIE noodzakelijk....
Daarnaast moet iedereen de gevolgen bedenken van werken met behoud van uitkering?
werkverdringing door het sluiten van de SW voor de eigenlijke doelgroep instroom blokkering!
De Participatiewet is daar de oorzaak van, maar die zelfde wet bepaalt dus volgens VNG ook dat de SW geen loon er bij mag krijgen ook al betekend dat uiteindelijk voor ALLE SW- ers dat we bijzondere bijstand voor loonaanvulling moeten aanvragen!
Normale werk nemers in het vrije bedrijf verdienen (nog) 1500/1600 euro per maand op 40 uur basis..
uitkering is 800 tot 950 euro voor alleenstaanden...
betekend een structurele halvering van het loon als NIEMAND hier tegen in gaat!
De SW-ers worden hier als één van de eersten de dupe van...
andere sectoren zullen dan volgen als VNG dit voorelkaar krijgt!
DUS STRIJD is HARD NODIG!

STOP afbraak SW bedrijven!

Nu nog de GEMEENTEN zien te overtuigen dat SW bedrijven bestaansrecht HEBBEN!
en niet zoals in Winterswijk... de stekker uit SW bedrijf Hameland getrokken word!
DIEP DIEP triest dat ambtenaren, raadslieden wethouders EN politici in EERSTE en Tweede kamer NIET de moeite nemen om zich ECHT te verdiepen in het hoe en waarom de SW noodzakelijk is...
Totaal GEEN kennis van zaken op het gebied van werkgelegenheid binnen het beschermd werken!
Puur op basis van desintresse word w...illekeurig SW bedrijven de nek om gedraaid, terwijl, zo laat ook dit stuk zien, de SW gewoon bestaansrecht zou moeten hebben en moeten kunnen behouden!
TIJD HOOGSTE TIJD om dat groots duitelijk te maken,
want als er 1 groep is die al ruim 60 jaar mmee participeert is het de Arbeidsgehandicapte in het beschermd werken!
DIE moeten gesteunt worden en niet zoals nu het geval is structureel de NEK omgedraaid krijgen!http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/sw-bedrijven-hoeven-niet-tot-werkbedrijven-te.37721.lynkx#.VYmmEzi26Ul.facebook

reactie op bezoeker

 John,
dank voor je reactie op mijn site.
Ik heb helaas ook niet de antwoorden,
ik weet snel en adrem gegevens en info te combineren waardoor enig inzicht ontstaat.
Ik denk, hoe schandalig ook,
dat de verdwenen miljarden nooit meer terug vloeien naar waar het had moeten terecht komen.
Zelfs als het oude Ziekenfonds terug zou komen....
dan moet de staat de particuliere verzekeraars uitkopen... aangezien onteigenen bijna uitgesloten is binnen ons recht stelsel.
Betekend vol automatisch dat het spaar tegoed wat er nu staat weg zal zijn EN dat het de bevolking nog veel meer zal gaan kosten.
ook ik heb de wens dat de graaiers aangepakt worden,
realistisch gezien, zal dat niet gaan gebeuren...
aangezien de mensen die iets zouden kunnen doen, zelf tot de doelgroep behoren, met zwartgeld, met belasting ontduiking en profiteren van regelingen voor rijken.

DAT er ondanks dat inzicht een structurele verandering zal moeten plaatsvinden lijkt mij duidelijk.
vriendelijke groet Cor

gevolgen P-wet niet te overzien?

Sinds de 1e en 2e kamer ingestemd hebben met de participatiewet
word beetje bij beetje duidelijk welke ingrijpende veranderingen per 1-1-2015
door gevoerd gaan worden.

Probleem van deze wet is dat het een samenstelling is van meerdere wetten EN ook nog eens de leidraad betekend voor meerdere andere wetten waardoor, bij het noemen van een bepaalde verandering niet perse  de noemer participatiewet mag dragen, echter er wel uit voortvloeid.

Bij een verweer tegen bepaalde nieuwe situaties...
drijgt daardoor dat in het verweer de verkeerde wet aangehaald wordt.
Hierdoor kan een verweer niet ontvankelijk verklaart worden...

NOODZAAK om bij een verweer JURIDISCHE ondersteuning te vragen...
want zelfs de gemiddelde ambtenaar  begrijpt het geheel niet
Hoe moeilijker een wet uit te pluizen is,
des te moeilijker er "gebruik"van gemaakt kan worden...
mazen worden gemaskeerd door de overlap die de participatiewet ogenschijnlijk is, echter de afzonderlijke wetten  worden  op enkele na niet opgeheven, maar aangepast en dus is deze wet een nevel die de mazen moet vertroebelen.

Een wet die onder de noemer van partticipatiewet is geschrapt is de zorgplicht...
NU heeft de Raad van Europa vast gesteld dat de staat der Nederlanden Ilegalen niet aan hun lot over mag laten...
Wat impliceerd dat de eigen bevolking al helemaal NIET aan hun lot overgelaten mag worden!
Juristen scherp uw messen en klaag de staat aan lijkt me, met deze uitspraak op EU niveau op zak!
Daarnaast is dezelfde uitspraak ook een basis om de geschrapte wet Recht op voedsel en onderdak  in ere te herstellen!
ook daarop  is denkbaar dat Advocaten en prominenten de staat der Nederlanden voor de rechter te dagen wegens moedwillig schade berokkenen aan particuliere personen!

Graag ver neem ik hier op de site, op Facebook of op TWITTER dat Juristen dit gaan oppakken
gewoon omdat IEDEREEN telt!

Participatiewet en de hiaten

Na een redelijk roerige tijd waarbij FLARDEN  beetje bij beetje in beeld komt wat de praktijk uitwerking gaat betekenen voor iedereen die er mee te maken krijgt.

Basis van de wet is een bezuinigingsoperatie van ruim 2 miljard structureel.

Het omvormen van alle sociale uitkeringen zorgt voor veel onrust....
de combinatie met de wet werk en inkomen maakt het een zorgelijke en hachelijke situatie
waarbij de mensen die er maatschappelijk er het slechtste voor staan de meeste klappen gaan vangen cq nu al vangen...

Daarnaast is het pakket aan maatregelen dusdanig van opzet dat weinig mensen NIET getroffen zullen gaan worden!
De staatssecretaris... mw. Klijnsma weigerd om de richtlijnen verder en dieper uit te werken zodat de vrijblijvende intrepretatie's bij gemeenten aanbanden gelegd zouden kunnen worden.
Dit houd in de praktijk in dat wanneer u op welk punt dan ook in die wet en regelgevingen  terecht komt bij gemeenten U overgeleverd zal zijn aan willekeur en wanstaltigheden door gemeenten door gevoerd omdat deze staatssecretaris  nalaat dit in banen te leiden!

De combinatie van de nieuwe participatiewet en de wet werk en inkomen
maakt dat mensen verplicht kunnen worden om (wanneer men een uitkering ontvangt)
een baan aan te nemen buiten de gemeente EN verplicht te verhuizen naar de gemeente waar het werk zich bevind....
Er kleven een aantal bijzondere situaties aan....

1) de huur woning markt heeft geen ruimte om adhoc betaalbare woonruimte te vinden
1b) Voor huur woningen geld gemiddeld een wacht tijd van 5 tot 12 jaar afhankelijk van de gemeenten waar men woningen zoekt en ook nog afhankelijk van de woonwijk waar men op wil reageren.
2) Gemeenten hebben de vrijheid om naar eigen bevinding vast te stellen of de werkloze mee werkt of niet
EN wanneer de werkloze niet mee werkt kan er gekort worden op de uitkering of nog erger zelfs onder bepaalde omstandigheden kan de uitkering gestopt worden.

Dit betekend 2.a) dat je als werkloze een nieuwe werkplek niet kan of mag weigeren ook al ligt die in andere gemeente... wat weer inhoud dat je verplicht kan worden om te verhuizen waardoor 1) aan de orde is
echter ondertussen omdat je tegen het werk aanbod in gaat kan een gemeente dus wel je uitkering korten of zelfs stoppen.

Daarnaast geld onder de zelfde wetten en regelgevingen dat pgb en wmo naar gemeentelijk inzicht besteed mogen worden....
dit houd in: 3) dat aanpassingen die noodzakelijk zijn voor nhet kunnen functioneren niet via een artsbesluit gaan lopen maar via een gemeentelijk drama....
de gemeente ambtenaar belast met wmo/pgb gaat bepalen of u wel of niet recht zou hebben op de aanpassing.... waarbij de bezuinigingsdrang uiteraard in het oog gehouden dient te worden.
U raad het waarschijnlijk al... in veel gemeenten worden daardoor de npgb en wmo niet meer berijkbaar voor de mensen die deze regelingen het hardst nodig hebben!

dit zijn nu "even" een aantal bijwerkingen die ik noem....
hierop ga ik verder aankomende tijd zodat de nieuwe wetten en het: wat betekend het voor u ook duidelijk verwoord zal gaan worden
eventuele veranderingen tzt wil ik uiteraard ook weer gaan verwerken zodra duidelijkheid is.


Opmerkingen

04.12.2014 21:02

joostwsw

ga voor al door met deze site en deel de berichten via fb en twitter groot netwerk en geeft de doelgroep waar we bij horen een breed draagvlak in de buitenwer

29.11.2014 20:48

John van der Stins

Maar hoe zit het nu met die 70 miljard uit de AWBZ? daartegen over zijn die 2miljard toch peanuts?