Arbeidsgehandicapten in de kou

10. dec, 2014


Klijnsma is VOOR, maar wat betekent dit dan voor de mensen waarvoor die 120.000 banen gereserveerd zijn?
Gaan die aantallen van het totaal af?
Als het aan Klijnsma ligt wel...
Dus dan zijn de laag/lager opgeleiden het haasje?
En kunnen en mogen de Wajongers en de medisch geïndiceerden dit dan klakkeloos toe laten?
IS het dan NIET nodig om hier FEL tegen in het verweer te komen?
Volgens mij is NIEMAND gebaat bij deze ontwikkelingen.
Iemand met een HOGE opleiding heeft standaard al meer kans op een plek op de arbeidsmarkt.
Daarbij hebben hoger opgeleide mensen veelal kantoorbanen ...
en dus NIET de SW-plekken die benoemd zijn in het Quotum die door het kabinet, VNG en Vakbonden overeen gekomen waren eerder dit jaar.
IK zal het uiteraard wel weer verkeerd lezen....
Maar toch vind ik het zorgelijk en daarom dit bericht hier op mijn site!


Verslechteringen door afbraakbeleid?
NEE Nee NEEen NOG eens NEE!
Delen tweet en mail het door....
dit kan en mag NIET gaan gebeuren....
LEES en HUIVER!

wo 10 dec 2014, 19:17

 

Soelaas voor hoger opgeleide met handicap

DEN HAAG - Ook hoger opgeleiden komen in aanmerking voor de extra banen voor arbeidsgehandicapten die zijn aangekondigd. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is het eens over een voorstel om dit wettelijk te regelen. Dat bleek woensdag in een debat met staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). De staatssecretaris heeft geen moeite met het plan, liet ze weten.
 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma. 
 

Het kabinet heeft met vakbonden en werkgevers afgesproken dat er de komende jaren 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om personen die ook met ondersteuning van de overheid niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Houden bedrijven zich niet aan de afspraken, dan kunnen zij een boete krijgen.
In het kabinetsplan vallen hoger opgeleiden, die wel het minimumloon kunnen verdienen, buiten de boot. VVD en PvdA willen dat bedrijven hen ook mogen meetellen als straks blijkt dat ze het opgelegde percentage arbeidsgehandicapten niet halen. Het betreft zo'n 20.000 tot 30.000 mensen.

Debat

In het debat sloten D66, ChristenUnie en GroenLinks zich bij het plan van de regeringspartijen aan. Zij eisten wel dat de afspraak meteen in de wet wordt vastgelegd. Dat gaat nu gebeuren.
Het wetsvoorstel van Klijnsma kan daarmee niet alleen in de Tweede Kamer op voldoende draagvlak rekenen, maar ook in de Senaat. De coalitie van VVD en PvdA heeft daar geen meerderheid en is dus op steun van de oppositie aangewezen.
Bedrijven die niet voldoende arbeidsgehandicapten in dienst nemen, kunnen vanaf 2017 een boete van 5000 euro per niet ingevulde werkplek krijgen. Klijnsma beschouwt die sanctie als „stok achter de deur”. Ze hoopt dat de boete nooit opgelegd hoeft te worden.

Straffen

Het CDA stelde voor om werkgevers te belonen als ze een arbeidsgehandicapte aannemen, in plaats van ze te straffen als ze dat niet doen. Maar Klijnsma wil het boetesysteem handhaven.
Tijdens het debat werd door een aantal organisaties van gehandicapten en chronisch zieken geprotesteerd tegen de plannen van Klijnsma. Die zouden leiden tot oneerlijke concurrentie tussen mensen.21. mrt, 2014

Met de Gemeenteraad verkiezingen vers achter de rug,
Kan de vraag gesteld worden..."wat betekend dit" voor ONS?
Sommigen noemen het een AARDVERSCHUIVING.
Ik denk dat die verschuiving heel miniem zal zijn in de praktijk!

Gemeentelijke budgetten liggen vast...
Ingeraamde plannen staan gewoon en uitvoering daarvan zal "gewoon"doorgaan!
Daarnaast de grootste  winnaar is gedoog partij van dit afbraak kabinet.
De D66 zal ook op gemeentelijk niveau het kabinetsbeleid geen stro breed in de weg leggen!
Daarnaast is er WEER een blok gelegt op samenwerking met PVV en kijken de coalitie partijen als altijd neer op de groeiende lokale partijen.

Wat betekend de verkiezingsuitslag per saldo voor ons burgers?
WIJ schieten er NIETS mee op!
De gemeentelijke budgetten worden nogsteeds gekort door het kabinet
En de gemeenten krijgen door de decentralisatie plannen meer en meer taken er bij, waardoor de gemeenten (nogsteeds) een probleem zullen hebben om de begroting sluitend te krijgen en te houden...
Daarnaast zal "gewoon" de participatiewet en het omstreden uitkeringen plan van het kabinet uitgevoerd worden...
Hierdoor zal de draaideur werknemer gewoon het haasje zijn en blijven!
Ook zal werknemer verdringing eerder toe nemen dan afnemen...
Juist door de grote overwinning van middenklasse/werkgevers partij D66
zal er een extra vaart gezet gaan worden om de plannen ten uitvoer te brengen...

Tegen gewicht kan de zetel verhouding per gemeente weinig geven...
VVD/PVDA hebben welliswaar als coalitie behoorlijke aderlating  gelaten...
Echter de winst van D66 heft dat verlies in veel gemeenten aardig op...

Per saldo schiet de gemiddelde ARBEIDER er NIETS mee op!
De ARMOEDE zal zeker met de D66 alleen maar toenemen!
Daarnaast Zullen gehandicapten nog minder kunnen verwachten van gemeenten.
Arbeid beperkten zullen JUIST de klappen van de participatiewet gaan krijgen!
Lonen zullen door de ingeslagen weg verder omlaag gaan  door werken met behoud van uitkering...
De verzorgingsstaat zal verder ontmanteld worden EN de ZORG over de complete breedte
zal  voor velen onberijkbaar en onbetaalbaar zijn of worden!

Zoals ik in mijn stuk op "persberichten "al stel: "VEEL armoede en onrust toename!
De politici zullen zeggen: "het volk heeft gesproken, nu zijn wij aan zet!"

Reden volgens mij om nog duidelijker onze onvrede te laten zien en te laten horen!

17. feb, 2014

Ik stel mijzelf, sinds ik kaderlid ben, steeds vragen die mij heel interesant lijken om te weten...
Als Bondsman zou ik willen weten bv. hoeveel % van het totaal personeel lid is  van mijn eigenbond.
En door gezet in die cijvers zou ik ook het totaal willen weten hoeveel % van alle medewerkers zich hebben verenigd bij willekeurig welke bond.
Geen namen geen functies...

het percentage kan je alleen berekenen als je de exacte cijvers hebt van het totaal aantal mensen binnen het gehele bedrijf...
daar in is openbaar geen inzicht in te krijgen...
Globaal zijn het aantal bedrijfs takken en lokaties na te tellen...
maar inzicht word NIET gegeven
Zeker het aantal werken op lokatie en detacheer lokaties zijn niet te achterhalen dus je kan de dekkingsgraag ook niet berekenen!

Het gaat WEL om gesubsidieerd werk!
en waar GEEN duidelijk openlijk inzicht in verkregen kan worden door willekeurig welke  burger...
Kan de POLITIEK dat al helemaal niet...
Dus kan het heel simpel afgedaan worden als dat er teveel geld word uitgegeven aan de SW en Wajong!
Tuurlijk hebben de bedrijven die gegevens wel voor handen...
Echter het kan alleen door specifiek aan vragen met reden van het waarom jij dat dan wil weten worden opgevraagd....
En dan nog kan een bedrijf die gegevens om diverse drog redenen die gegevens niet willen geven!

het speelt niet alleen in de SW het speelt in eigenlijk alle bedrijven maar zeker ook binnen overheden en constructies waar overheden mee te maken hebben.
HET is een SCHANDE!
Belasting geld waar geen inzicht over gegeven word.
ja Jaar rekeningen  zijn verplicht...
maar daarin geen cijvers over aantallen medewerkers in welke functies...
over hoeveel eigen lokaties enz enz...

En toch zou IK het willen weten.

12. jan, 2014

Het kabinet heeft het onzalige plan opgevat om van de Sociale werkvoorziening werkelozen opvang te maken.
arbeidsgehandicapten moeten gedetacheerd worden of helemaal naar een "normale"baan.
zonder enige vorm van beschutte werkplek.
de werklozen worden dan op de vrijgevallen plekken een "baan"met behoud van uitkering geboden...
Dit valt onder arbeid-verdringing!
laten we wel wezen gehandicapten hebben het al moeilijk genoeg door het minder functioneren van het lichaam dus het minste wat nodig is is enige vorm van bescherming.
Die bescherming word afgenomen via de participatiewet.
Daarom vragen de medewerkers en FNV iedereen op te komen voor de werknemers in de Sociale Werkvoorziening.
zodat zij niet achter de Geraniums terecht komen.

12. jan, 2014

Begrotingsakkoord betekent verschraling zorg voor inwoners

De VNG is blij dat er een begrotingsakkoord ligt. De grote decentralisaties waar gemeenten voor aan de lat staan, zijn immers gebaat bij stabiele bestuurlijke verhoudingen. Het begrotingsakkoord laat een positieve lichte groei zien voor het gemeentefonds. Maar de bezuinigingen op zorgtaken die gemeenten gaan uitvoeren zijn zorgwekkend.

Verschraling zorg voor inwoners

Daarnaast zijn de maatregelen die bij de Wwb en alimentatie een korting op het budget moeten opleveren, fors en mogelijk niet haalbaar. Deze bezuinigingen leveren onherroepelijk een verdere verschraling van de zorg en ondersteuning voor inwoners op.

Gemeentefonds

Het begrotingsakkoord kent extra uitgaven van het Rijk waarvan de intensivering voor onderwijs de grootste is. Tegelijkertijd wordt een aantal extra bezuinigingen aangekondigd. Toch betekent het voor gemeenten dat het gemeentefonds via de 'trap op trap af'-systematiek zal groeien. Of anders gezegd dat de extra bezuinigingen uit de Miljoenennota 2014 minder streng uitpakken. Voor 2014 is er al een negatieve ontwikkeling te zien, omdat een aantal intensiveringen al in 2013 wordt uitbetaald.

Nieuwe bezuinigingen

Na eerder aangekondigde bezuinigingen op de nieuwe zorgtaken van gemeenten, voert dit begrotingsakkoord drie nieuwe bezuinigingen op dit terrein door:

  • Het Regeerakkoord gaf aan dat van de € 1300 mln die nu omgaat in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten € 760 mln over zou gaan naar gemeenten. Na het Zorgakkoord kort het begrotingsakkoord een derde keer op het over te hevelen budget.
  • Het budget voor de cliëntondersteuning van mensen die zorg nodig hebben, wordt per 2015 van de organisatie MEE naar gemeenten overgeheveld. Het begrotingsakkoord verlaagt dit budget met € 25 mln.
  • Op de transitiekosten voor de hervorming langdurige zorg wordt € 95 mln gekort. Onduidelijk is waar dit bedrag precies uitgehaald wordt. Maar ook deze kortingen kunnen consequenties hebben voor gemeenten.